Personvernerklæring

1. Nettstedet til Wera Werkzeuge GmbH

2. Innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med vår forretningsrelasjon

3. Datenverarbeitung im Rahmen des Bewerbungsverfahrens

Wera Werkzeuge GmbH

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på største alvor. Følgelig behandler vi alltid dine personrelaterte opplysninger i henhold til lovfestede personvernregler. Vi har engasjert et kompetent og pålitelig eksternt personvernombud.


Nedenfor vil vi informere deg om behandlingen av personrelaterte opplysninger.

Innsamling og behandling av personopplysninger på nettstedet

Du kan generelt benytte deg av vårt nettsted uten å avsløre identiteten din. Skulle vi spørre etter personrelaterte opplysninger (f.eks. navn, postadresse eller e-postadresse på nett, f.eks. i forbindelse med kontaktskjemaer eller pålogging/registrering (som for eksempel navn, gateadresse eller e-postadresse), er dette frivillig. Disse opplysningene bruker vi utelukkende til egne forretningsmessige formål (slik som sending av forespurt materiale/informasjon).

Ved alle typer spørsmål gir vi deg muligheten til å kontakte oss ved hjelp av et skjema til dette formålet på nettstedet vårt. Data merket som obligatoriske opplysninger er nødvendige for å kunne tilordne og svare på forespørselen, Ytterligere opplysninger kan gis på frivillig basis. Behandlingen av data for å komme i kontakt med oss foregår iht. personvernforordningen (art. 6, avsn. 1, 1. ledd, bokstav a GDPR) – basert på ditt frivillige samtykke.

Personrelaterte opplysningen som innhentes av oss i forbindelse med bruk av kontaktskjemaet, blir slettet etter at forespørselen din er ekspedert samt etter at den lovbestemte oppbevaringsplikten er utløpt.

Et samtykke som du har gitt – for eksempel for å få tilsendt et nyhetsbrev eller annen interessant informasjon fra oss – kan du når som helst tilbakekalle med fremtidig effekt uten å gi noen begrunnelse. Behandlingen av opplysningene dine frem til tilbakekallingen foreligger, forblir rettmessig. Til dette kan du benytte det ovennevnte kontaktskjemaet eller en annen måte angitt i nyhetsbrevet.

På dette nettstedet benyttes informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Du kan forhindre at informasjonskapsler installeres ved å foreta en tilsvarende innstilling av nettleseren din.

Det benyttes ingen andre teknikker som gjør det mulig å avdekke tilgangsmønsteret til brukerne.

Logging av trafikk på nettstedet


Ved hver tilgang til nettstedet opprettes og behandles logger til statistiske formål, der de enkelte brukerne forblir anonyme:

Basert på vår berettigede interesse i henhold til tysk lov (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) (dvs. art. 6, avsn. 1, 1. ledd, bokstav f GDPR) blir de nevnte dataene behandlet til følgende formål:

Vi forbeholder oss retten til å kontrollere disse dataene i ettertid dersom vi blir kjent med at det foreligger konkrete holdepunkter for ulovlig bruk av dem. Dataene slettes umiddelbart når de ikke lenger trengs for å oppnå formålene.

Ansvar for eget innhold


Innholdet på disse nettsidene er utarbeidet med største omhu. Vi kan imidlertid ikke påta oss noe ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av innholdet. Som driver av dette nettstedet er er vi ansvarlige for eget innhold i henhold til generelle lover.

Ansvar for lenker


Man må skille mellom dette egne innholdet og krysshenvisninger («lenker») til innhold som leveres av andre tilbydere. Vi har ingen innflytelse på deres innhold. Det er alltid den aktuelle tilbyderen eller driftsansvarlige for sidene som er ansvarlig for innholdet på koblede nettsider. I så henseende gjør vi bare «fremmed innhold» tilgjengelig for bruk, som er merket som «eksternt».
Lenker er dynamiske referanser. Ved første gangs kobling til det fremmede innholdet har vi sjekket om dette vil utløse et eventuelt sivilrettslig eller strafferettslig ansvar. På tidspunktet for koblingen kunne det ikke registreres noe lovstridig innhold. Det er imidlertid ikke mulig å kontrollere om det er gjort endringer i fremmed innhold på koblede sider på permanent basis, som vil kunne begrunne ansvar. Vi bestreber oss hele tiden på å sikre kontroll innenfor rimelighetens grenser. Dersom vi fastslår eller blir gjort oppmerksom på at et konkret tilbud, som det finnes en lenke til, utløser et sivilrettslig eller strafferettslig ansvar, vil vi omgående fjerne henvisningen til dette tilbudet. Skulle du oppdage tvilsomt innhold på en nettside som vi har lenket til, ber vi deg om å kontakte oss.  

Kontakt personvernombud


UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter
E-post: datenschutz.wera[at]uimc.de

 

Vi behandler personopplysningene dine med tanke på å utarbeide et tilbud og for å oppfylle kontraktene på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Behandling for bokførings- og kostnadsberegningsformål og for å oppfylle juridiske forpliktelser (f.eks. handels- og skatterett) har grunnlag i art. 6 nr. 1 1. punktum bokstav c i GDPR. Forretningsforholdet er mellom oss og din bedrift. Hvis du opptrer som fysisk person (f.eks. som enkeltpersonforetak eller selvstendig næringsdrivende), vil opplysningene dine bli behandlet for å utføre prekontraktuelle tiltak og til å oppfylle kontrakter på det rettslige grunnlaget i art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR.
Hvis du som den registrerte, har kontaktet en av våre kunder eller har et forretningsforhold med dem, kan vi ha mottatt dine opplysninger som del av behandleravtalen fra vår oppdragsgiver. I dette tilfellet behandler vi kun opplysningene dine hvis og i den grad dette er nødvendig for å behandle den spesifikke forespørselen. Databehandlingen skjer i den berettigede interessen til en tredjepart (vår kunde), som ligger i teknisk forbedring av databeskyttelse og optimalisering av prosesser. Dine interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter vil bli tatt behørig hensyn til.
Videre kan data også behandles i forbindelse med berettigede formål i henhold til art. 6 nr. 1 1. punktum bokstav f i GDPR, slik som markedsføring, interne markedsundersøkelser og markedsføringsformål, intern statistikk. De berettigede interessene ligger særlig i optimalisering av prosesser og §§kostnadsbasert tilordning§§; dine interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter vil bli tatt behørig hensyn til.
Vi bruker opplysningene dine til å sende deg informasjon om produkter, tjenester, arrangementer og andre ting som er verdt å vite om selskapet vårt, kun hvis du har gitt oss samtykke til dette eller hvis vi har informert deg på riktig måte i forbindelse med datainnsamlingen i henhold til § 7 i den tyske loven om §§uhederlig konkurranse (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Du kan protestere mot denne utsendelsen når som helst med virkning for fremtiden. Tilbakekalling av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingspunktet.
Vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med gjennomføringen av søknadsprosessen din samt for å sjekke din potensielle arbeidsevne. Vi behandler opplysningene du gir med det formål å ta en velbegrunnet personalbeslutning på grunnlag av art. 6 nr. 1 1. punktum bokstav b i GDPR. I tillegg lagres vurderinger basert på objektive, ikke-diskriminerende kriterier; dersom dette er tillatt i enkelttilfeller vil også offentlig tilgjengelige personopplysninger om deg bli lagret.
Opplysningene du oppgir er nødvendige for å gjennomføre søknadsprosessen. Uten disse opplysningene kan vi ikke vurdere søknaden din.

Videreformidling av opplysninger


En videreformidling til tredjepart, for kommersielle eller ikke-kommersielle formål, vil ikke finne sted uten ditt uttrykkelige samtykke. Vi videreformidler dine personopplysninger kun i unntakstilfeller og kun til tredjepart dersom dette er lovlig [f.eks. på grunnlag av artikkel 6 i GDPR] og/eller nødvendig innenfor rammen av ovenstående forretningsforhold.
For å kunne tilby deg optimal informasjon og tjenester i henhold til de ovennevnte formålene videreformidles informasjon om kontraktsforholdet (inkludert personopplysninger) innen Wera Werkzeuge GmbH. I noen tilfeller kan eksterne tjenesteleverandører få videreformidlet dine opplysninger (IT, makulering av filer/databærere, skatterådgivere, advokater).

Oppbevaring og sletting av data


Opplysningene dine vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for hver av de ovennevnte formålene. Opplysningene vil bli slettet senest etter slutten av avtaleforholdet og etter utløpet av fortningsmessige og juridiske oppbevaringsforpliktelser under sivil-, handels- og skattelovgivning.

De registrertes rettigheter


Vi informerer deg med dette om at du i henhold til forutsetningene som angis i artikkel 15 ff. i GDPR, har rett til innsyn i de aktuelle personopplysningene og til retting eller sletting eller til begrensning av behandlingen eller rett til å protestere på behandlingen samt rett til dataportabilitet. I henhold til artikkel 77 i GDPR har du også rett til å klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med denne forordningen. Hvis behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a i GDPR (samtykke), har du også rett til når som helst å trekke samtykket uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket trekkes tilbake.

Rett til innsyn, art. 15 i GDPR


Du har rett til å be om innsyn i og informasjon om og i hvilken grad personopplysningene dine blir behandlet (spesielt behandlingsformål, mottaker av opplysningene, lagringsperiode osv.).

Rett til retting, art. 16 i GDPR


Du har rett til å be om at dine personopplysninger rettes hvis de er uriktige eller ufullstendige. Dette inkluderer rett til å komplettere gjennom en supplerende erklæring.

Rett til sletting, art. 17 i GDPR


Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes. Dette er for eksempel mulig hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, eller hvis opplysningene må slettes på grunn av juridiske forpliktelser. Denne retten kan imidlertid fravikes i enkelttilfeller.

Rett til begrensning av behandlingen, art. 18 i GDPR


Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette er for eksempel mulig hvis opplysningene dine er registrert feil eller databehandlingen er ulovlig. Hvis behandlingen er blitt begrenset, kan opplysningene kun behandles i snevert definerte tilfeller.

Rett til dataportabilitet, art. 20 i GDPR


Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et vanlig elektronisk, maskinlesbart format til deg selv eller til en annen behandlingsansvarlig angitt av deg, dersom du selv har oppgitt disse opplysningene.

Rett til å protestere, art. 21 i GDPR


Du har til enhver tid rett til, av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, å protestere mot behandling av dine personopplysninger med virkning for fremtiden, forutsatt at behandlingen utføres for å beskytte berettigede interesser (jf. art. 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i GDPR). Dersom du protesterer, kontrolleres det om det foreligger rettslige grunner for behandlingen av dine opplysninger, og dersom dette ikke er tilfelle, vil det ikke bli foretatt ytterligere behandling av dine opplysninger.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet, art. 77 i GDPR


Du har rett til å kontakte en ansvarlig tilsynsmyndighet i unionen eller medlemslandene når som helst i tilfelle brudd på personvernlovgivningen.

Endring i vår personvernerklæring


Vi forbeholder oss retten til å tilpasse denne personvernerklæringen, slik at den alltid er i samsvar med gjeldende lovkrav, eller å gjenspeile endringer i våre tjenester i personvernerklæringen, f.eks. ved innføring av nye tjenester. Den nye personvernerklæringen vil da gjelde for ditt neste besøk.

Spørsmål


Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud, som er tilgjengelig med teamet sitt ved forespørsler om informasjon, søknader eller klager.

Utlevering / tjenesteleverandør


Bare dersom du gjennom samtykket ditt har gitt tillatelse til det, utleverer vi dine personrelaterte data til andre selskaper i vårt virksomhetsforbund, for å gi deg ytterligere tilgangsmuligheter til vårt virksomhetsforbund.
Dine personrelaterte data blir delvis utlevert til eksterne tjenesteleverandører (for eksempel revisorer, juridiske rådgivere). Til dels kan eksterne IT-tjenesteleverandører (som ledd i oppdragsbasert databehandling iht. artikkel 28 GDPR) få tilgang til dataene dine. Da opptrer tjenesteleverandørene etter instruks, noe som er sikret gjennom tilsvarende avtaler.

Oppbevaring og sletting av dataene (personalutvelgelse)


Dataene dine oppbevares så lenge som de ovennevnte formålene knyttet til personalutvelgelsesprosessen krever det. I tilfelle du reserverer deg mot databehandlingen i personalutvelgelsesprosessen, blir dataene slettet – såfremt dette ikke er i strid med andre oppbevaringsplikter.
Dataene slettes etter at søknadsprosessen er avsluttet samt etter utløpet av eventuelle klagefrister, med mindre du har gitt ditt samtykke til å lagre søknaden med tanke på andre ledige stillinger. Åpne søknader lagres maksimalt til de trekkes tilbake eller innen to år, deretter slettes de.

Dine rettigheter


Vi informerer deg om at du iht. artikkel 15 ff. GDPR og forutsetningene som er definert der har følgende rettigheter som berørt part: rett på informasjon om de aktuelle personrelaterte dataene samt korrigering, sletting eller avgrensning av behandlingen eller innsigelsesrett mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Iht. artikkel 77 GDPR har du også klagerett hos en personvern-tilsynsmyndighet. Hvis behandlingen er basert på artikkel 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR eller artikkel 9 avsnitt 2 bokstav a GDPR (samtykke) har du videre rett til når som helst å trekke samtykket tilbake, uten at det berører rettmessigheten til behandlingen som er foretatt frem til tilbakekallingen.

UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co. KG, personvernombud
E-post: datenschutz.wera[at]uimc.de

HERE Global B.V. ruteplanlegger

For å gjøre reisen din enklere tilbyr vi deg bruk av HERE.com for å vise kart og lage veibeskrivelser. HERE.com drives av HERE Global BV, Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. Disse sidene vil bli merket i henhold til dette.

Ved å bruke denne tjenesten godtar du innsamling, behandling og bruk av opplysningene som samles inn, og opplysningene du har lagt inn av HERE.com. Du finner bruksvilkårene for HERE.com på https://legal.here.com/de-de/terms/serviceterms

[ekstern side]. Du finner personvernerklæringen ti lHERE.com på legal.here.com/de-de/privacy/policy [eksternt nettsted].

Webanalyse med Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler», som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din, og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert din forkortede IP-adresse), overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å kompilere rapporter om nettstedets aktivitet til operatøren av nettstedet, og til å levere andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis loven krever det, eller hvis tredjepart behandler disse dataene på oppdrag fra Google. Under ingen omstendigheter vil Google knytte IP-adressen din til andre Google-data.

Du kan protestere mot at Google Analytics bruker opplysningene dine ved å installere et såkalt tillegg i nettleseren din. Hvis du vil gjøre dette, kan du følge lenken nedenfor, som tar deg til Googles nettsted: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [ekstern side].

Webanalyse med Matomo

Denne nettsiden bruker MATOMO (tidligere kjent som PIWIK), en webanalysetjeneste levert av Matomo.org.

Som de fleste nettsideoperatører samler wera.de inn ikke-personlig informasjon av den typen som vanligvis gjøres tilgjengelig av nettlesere og servere, som nettlesertype, språkinnstillinger, henvisningskilde og dato og klokkeslett for hver besøksforespørsel. Hensikten til wera.de med å samle inn ikke-personlig informasjon er å få en bedre forståelse av hvordan besøkende på wera.de bruker nettstedet. Fra tid til annen kan Matomo. Wera.de bruker imidlertid ikke denne informasjonen til å identifisere sine besøkende og deler ikke denne informasjonen, bortsett fra under de samme omstendighetene som personopplysninger brukes.

Facebook (Liker-knapp)

På vår nettside er noen ganger såkalte  plug-ins («Liker»-knapp) integrert av Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Når du åpner den respektive siden på nettstedet vårt, overføres det til Facebook hvilke av våre nettsider du har besøkt med din IP-adresse. Hvis du er logget inn som medlem av Facebook, vil dette bli overført til din personlige Facebook-brukerkonto. Når du bruker plug-in-funksjonene (f. eks. ved å klikke på «Liker»-knappen, legge inn en kommentar) blir denne informasjonen også overført til Facebook-kontoen din, noe du kan forhindre ved å logge ut før du bruker plug-in-funksjonen.

Facebook (Pixel)

Denne nettsiden bruker gjenmarkedsføringsfunksjonen «Custom Audiences» fra Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Denne funksjonen brukes til å presentere besøkende på dette nettstedet for Facebook interessebaserte annonser («Facebook-annonser») innenfor rammene av besøk på det sosiale mediet. For dette formålet ble gjenmarkedsføringstaggen fra Facebook implementert på dette nettstedet.  Denne taggen brukes til å etablere en direkte forbindelse til Facebook-serverne når du besøker nettstedet. Det overføres til Facebook-serveren at du har besøkt dette nettstedet, og Facebook overfører denne informasjonen til din personlige Facebook-brukerkonto. Du finner mer informasjon om Facebooks innsamling og bruk av data og dine rettigheter i den forbindelse samt muligheter for å beskytte personvernet ditt i Facebooks personverninformasjon på  https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativt kan du deaktivere gjenmarkedsføringsfunksjonen «Egendefinerte målgrupper» på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#__=_ . Du må være logget inn på Facebook for dette.

Twitter

Funksjoner fra tjenesten Twitter er integrert på nettsidene våre. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved bruk av Twitter og «retweet»-funksjonen blir nettsidene du besøker, knyttet til din Twitter-konto og gjort kjent for andre brukere. I den forbindelse overføres også data til Twitter. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i dataene som overføres, eller hvordan de brukes av Twitter. For mer informasjon, se Twitters personvernerklæring på http://twitter.com/privacy [ekstern side]. Du kan endre personverninnstillingene dine på Twitter i kontoinnstillingene under: http://twitter.com/account/settings [ekstern side].

Google+

Sidene våre bruker funksjoner fra Google+. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Du kan bruke Google+-knappen til å publisere informasjon over hele verden. Du og andre brukere mottar personlig tilpasset innhold fra Google og partnerne våre via Google+-knappen. Google lagrer både informasjonen du ga +1 til, og informasjon om siden du så på, da du klikket på +1. Din +1 kan vises som en indikasjon sammen med profilnavnet ditt og bildet ditt i Google-tjenester, for eksempel i søkeresultater eller i Google-profilen din, eller andre steder på nettsteder og annonser på Internett. Google registrerer informasjon om +1-aktivitetene dine for å forbedre Google-tjenester for deg og andre. For å kunne bruke Google+-knappen trenger du en globalt synlig, offentlig Google-profil som minst må inneholde navnet som er valgt for profilen. Dette navnet brukes i alle Google-tjenester. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn du brukte da du delte innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner e-postadressen din eller har annen identifiserende informasjon om deg. I tillegg til formålene som er forklart ovenfor, vil informasjonen du oppgir, bli brukt i samsvar med Googles gjeldende personvernerklæring. Google kan publisere oppsummert statistikk om brukernes +1-aktiviteter eller gi dem videre til brukere og partnere, for eksempel utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsteder.

LinkedIn

Denne nettsiden bruker funksjoner i nettverket LinkedIn. Leverandøren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang en av sidene våre som inneholder LinkedIn-funksjoner åpnes, opprettes en tilkobling til LinkedIn-servere. LinkedIn får beskjed om at du har besøkt nettsidene vår med din IP-adresse. Hvis du klikker på anbefalingsknappen til LinkedIn og er logget inn på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn tilordne besøket på nettstedet vårt til deg og din brukerkonto. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i dataene som overføres, eller hvordan de brukes av LinkedIn. For mer informasjon, se Linkedins personvernerklæring på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [ekstern side].

XING

Nettstedet vårt bruker funksjoner fra nettverket XING. Leverandøren er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang en av sidene våre som inneholder XING-funksjoner åpnes, opprettes en tilkobling til XING-servere. Så vidt vi vet lagres ingen personopplysninger. Spesielt blir ingen IP-adresser lagret eller brukeratferd vurdert. Du finner mer informasjon om personvern og XING Share-knappen i XINGs personvernerklæring på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [eksternt nettsted]

YouTube

Nettstedet vårt bruker plugins fra det Google-drevne nettstedet YouTube. Nettstedets operatør er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøker en av sidene våre som har en YouTube-plugin, opprettes en forbindelse til YouTubes servere. YouTube-serveren informeres om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, gir du YouTube muligheten til å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din. Du finner mer informasjon om håndtering av brukerdata i YouTubes personvernerklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [eksternt nettsted]

Wera Tools app og nettleserklient

Innhold fra Wera Werkzeuge GmbH publiseres også som en Wera Tools-app for mobile enheter. Redaksjonen i Wera Werkzeuge GmbH er ansvarlig for innholdet. Appen er programvare fra PressMatrix GmbH, Zossener Straße 56-58, Aufgang D, 10961 Berlin. Du finner detaljer om behandlingen av personopplysninger i appen eller nettleserklienten samt navn og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig og personvernombud i personvernerklæringen til PressMatrix GmbH, som er tilgjengelig nedenfor. Den mottar kun statistisk behandlet informasjon med det formål å vedlikeholde og optimalisere apptilbudet.

Personvernerklæring PressMatrix GmbH

Scanblue 3D-visning

Spilleren for visning av 3D-objekter fra Scanblue Engineering AG samler inn bruksinformasjon. 
Det er viktig for oss å forstå hvordan verktøyene til visning av 3D-innhold fungerer, slik at de kan forbedres og videreutvikles. 
Nedenfor er en liste over opplysningene som samles inn: 
•    Tidsstempel for besøk
•    Tilfeller
•    IP-adresse med tre åtte-biters tegn for å bestemme geografisk plassering
•    Operativsystem og versjon
•    Nettleserversjon
•    Hash: en kryptografisk (SHA256) anonym og unik ID for en maskin.
Telemetriapplikasjonen samler ikke inn personopplysninger, for eksempel brukernavn eller e-postadresser. Dine opplysninger blir ikke samlet inn, informasjonskapslene dine blir ikke lest, og ingen sensitive data som navn, e-post eller lignende blir ekstrahert. 
Opplysningene sendes sikkert ende-til-ende-kryptert til Microsofts servere. Tilgang til opplysningene er begrenset og underlagt strenge sikkerhetskontroller. Opplysningene lagres på Microsoft Azure Blob Storage (masselagring). Lagringsplassene er i de geografiske regionene Nord-Europa (Dublin, Irland) og Vest-Europa (Amsterdam, Nederland). 
Hvis du mistenker at telemetriapplikasjonen samler inn sensitive opplysninger eller at disse oppplysningene håndteres usikkert eller feilaktig, kan du rapportere problemet til privacy(at)scanblue.com

Inxmail

Denne nettsiden bruker Inxmail til å sende nyhetsbrev. Leverandøren er Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Tyskland. Inxmail er en tjeneste som blant annet kan brukes til å organisere og analysere utsendelse av nyhetsbrev. Opplysningene du oppgir for å abonnere på nyhetsbrevet, lagres på Inxmails servere i Tyskland. Dersom du ikke ønsker at Inxmail skal gjennomføre en analyse, må du melde deg av det aktuelle nyhetsbrevet. Hvert nyhetsbrev inneholder en lenke du kan bruke til å melde deg av.

Dataanalyse utført av Inxmail

For analyseformål inneholder e-postene som sendes med Inxmail, en såkalt «sporingspiksel», som kobles til Inxmail-serverne når e-posten åpnes. På denne måten kan det fastslås om et nyhetsbrev åpnes. Videre kan vi bruke Inxmail til å finne ut om og hvilke lenker i nyhetsbrevet det blir klikket på. Alle lenker i e-posten er såkalte sporingslenker, som klikkene dine kan telles med. Du kan finne ut mer om analysefunksjonene til Inxmail via denne lenken: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Rettsgrunnlag: Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Tilbakekallelsen vil ikke påvirke allerede gjennomført behandling av opplysninger.

Lagringsperiode: Opplysningene du har gitt oss for å melde deg på nyhetsbrevet, vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet og slettes fra våre servere og Inxmails servere når du har meldt deg av nyhetsbrevet. Dette påvirker ikke opplysninger som vi har lagret til andre formål (f.eks. e-postadresser for medlemsområdet).

Inngåelse av databehandlingsavtale: Vi har inngått en avtale med Inxmail der vi forplikter Inxmail til å beskytte våre kunders opplysninger og ikke gi dem videre til tredjeparter.

Geolokalisering

Vi bruker en geodatabase for geolokalisering. Ingen opplysninger sendes til en ekstern leverandør. Geodatabasen ligger på vår server og oppdateres jevnlig. Spørringen med den nåværende IP-adressen foregår utelukkende på vår server og det er kun land som registreres. Det er ingen ytterligere data i vår geodatabase. Den nøyaktige plasseringen til den besøkende på nettstedet registreres ikke. Informasjonskapslene slettes når nettleseren lukkes.

Vi bruker geolokalisering for å vise deg den riktige kalibreringstjenesten i ditt land. Geolokalisering er kun nødvendig og brukes kun for Torque Service-området på nettstedet vårt. Vår berettigede interesse er å fastslå hvilke spesielle krav som finnes for kalibrering av momentnøkkelen i ditt land.

Databehandlingen er basert på vår interesse som oppstår fra behandlingsformålene i henhold til art. 6 nr 1 bokstav a) i GDPR.

Du har rett til å trekke tilbake. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt under < Innstillinger for informasjonskapsler> oppheves når som helst.

På grunn av nettleserinnstillingene dine ble du omdirigert til språket "norsk".
Du kan endre dette når som helst med

Velg ditt språk

Vi respekterer ditt privatliv

Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.

  • Informasjonskapsler og tjenester som er nødvendige for funksjonaliteten til nettstedet. Disse kan ikke deaktiveres igjen!
  • Informasjon overføres til here.com.
  • Informasjon overføres til youtube.com.
  • For geolokalisering bruker vi en geodatabase.
  • For Wera Augmented Reality (AR) overføres informasjon til scanblue.com.
  • For Werarium overføres informasjon til my.matterport.com.

Vis detaljer

Tillat alle informasjonskapsler og tjenester

Lagre valg

Informasjon om personvern

Kolofon